ఐజిరో మరియు 2 x పిబిఆర్ -26 డి రిసీవర్‌లతో పవర్‌బాక్స్ పయనీర్

టాప్