వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
చాలా అద్భుత బెల్ AH-1 కోబ్రా & MBB BO 105 CB ఫ్లైయింగ్ బుల్స్ ఎయిర్‌షో షోఫ్లిహైట్
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

అమేజింగ్ 2X యూరోకాప్టర్ EC-665 టైగర్ ఎయిర్‌బస్ గ్రూప్ ఫార్మేషన్ ఎయిర్‌షో ఫ్లైట్

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
4.467 అభిప్రాయాలు
టాప్