సికోర్స్కీ S 58 SAR స్కేల్ హెలి, థోర్స్టెన్ క్లేబోల్డ్ ద్వారా వాతావరణాన్ని వివరించబడింది

సికోర్స్కీ S 58 SAR స్కేల్ హెలి, థోర్స్టెన్ క్లేబోల్డ్ ద్వారా వాతావరణాన్ని వివరించబడింది
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

ప్రోటోటైప్ స్కేల్ 1 / 2,5 నుండి సూపర్ బిగ్ BAE HAWK తొలి విమానం

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
3.099 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
టాప్