వాల్టర్ షెఫ్‌బ్యాంకర్ ద్వారా BO-105 CBS RC రెడ్ బుల్
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

బోయింగ్ వెర్టోల్ CH46 - BV 107 II - క్లాస్ ష్రోడర్ ద్వారా RC టాండమ్ రోటర్ ట్రాన్స్‌పోర్టర్

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
16.146 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
హెలికాప్టర్‌లో ఉత్తమమైనది