వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
YAK-130 పావెల్ లాప్‌షోవ్ టీమ్ రష్యా ఆర్‌సి టర్బైన్ జెట్ 2 వ పోటీ పోటీ (13,5 కేజీ) జెట్ డబ్ల్యూఎం 2015
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

MIG-15 డేవిడ్ రిబ్బే టీమ్ USA RC టర్బైన్ జెట్ 2 వ పోటీ ఫ్లైట్ (20 కేజీ) జెట్ డబ్ల్యూఎం 2015

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
353 అభిప్రాయాలు
జెట్ డబ్ల్యూఎం 2015 ల్యూట్‌కిర్చ్ - 6 వ రోజు - రెండవ పోటీ విమానము
టాప్