వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
BAE HAWK GUNNAR GLENSKE RC TURBINE JET 20 KG స్కేల్ క్లాస్
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

హాకర్ హంటర్ పాస్కల్ థామస్ ఆర్సి టర్బైన్ జెట్

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
1.455 అభిప్రాయాలు
జర్మన్ ఛాంపియన్‌షిప్ జెట్ స్కేల్ మరియు సెమీ స్కేల్ 2014
టాప్