వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
ఎల్ -39 అల్బాట్రోస్ ఫ్రాంక్ వెస్టర్హోల్ట్ టీమ్ జర్మనీ ఆర్‌సి టర్బైన్ జెట్ 2 వ పోటీ పోటీ (20 కేజీ) జెట్ డబ్ల్యూఎం 2015
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

WILD HORNET JETCAT P-100 HORST LENERZ RC AIRSOW FLIGHT JET WORLD MASTERS 2015 LEUTKIRCH GERMANY

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
382 అభిప్రాయాలు
జెట్ డబ్ల్యూఎం 2015 ల్యూట్‌కిర్చ్ - 6 వ రోజు - రెండవ పోటీ విమానము
టాప్