వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
L-39ZA / ART ALBATROS CHANATIP SEEVARANONT TEAM THAILAND RC
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

TEAM USA పోటీ విమాన RC L టర్బైన్ (39KG) JET WM నుండి L-20 అల్బాట్రోస్ ఆండీ ఆండ్రూస్

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
4.785 అభిప్రాయాలు
రిపీట్ రిపీట్
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
జెట్ వరల్డ్ మాస్టర్స్ 2015 ల్యూట్కిర్చ్ జర్మనీ
టాప్